เครื่องเหลาตัวอย่างสำหรับงานเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Leica EM TRIM2

Leica EM TRIM2 เครื่องเหลาตัวอย่างสำหรับงาน TEM, SEM, LM 

เครื่อง Leica EM TRIM2 เป็นระบบท่มีความเร็วในการขัดสี ซึ่งติดตั้ง กล้องสเตอรีโอ และไฟ LED สำหรับการเหลาตัวอย่างทางชีววิทยาและอุตสาหกรรมก่อนการตัดด้วย ultramicrotomy เครื่อง Leica EM TRIM2 มีคุณสมบัติวบคุมการป้อนการขัดสีตัวอย่างได้ 1µm สามารถมองเห็นตวอย่างได้อย่างตั้งฉากเพื่อจะกำหมดตำแหน่งการขัดสีได้อย่างแม่นยำ และยังมีระบบการกรองด้วย Hepa filter ซึ่งใช้ในงานวิจัยเท่านั้น

Archived Product

Replaced by Leica EM RAPID

The Leica EM TRIM2 is a high speed milling system with integrated stereomicroscope and LED ring illuminator for trimming of biological and industrial samples prior to ultramicrotomy.

The Leica TRIM2 features a 1µm feed control for the milling cutter, perpendicular viewing of the embedded sample to determine position for accurate milling, and a superior extraction system with Hepa filter.

For research use only

CONTACT US

The Leica EM TRIM2 specimen trimming device for TEM, SEM, LM applications