Careers

We're hiring!

ร่วมงานกับเรา

Sales Executive :
ผู้แทนฝ่ายขายแผนก Life science และแผนก Clinical :

แผนก Life science ดูแลให้บริการทางการขายและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ Leica Microsystems, Eppendorf, ibidi เป็นหลัก โดยครอบคลุมกลุ่ม การเรียน การศึกษา หน่วยงานวิจัย สถาบันวิจัยทางภาครัฐและเอกชน ทางด้านวิทยาชีวภาพ ทั่วประเทศไทย

แผนก Clinical ดูแลให้บริการทางการขายและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ Leica Biosystems, Elitech Biomedical เป็นหลัก โดยครอบคลุมกลุ่ม สถาบันวิจัย การเรียนการศึกษาทางแพทย์ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทางภาครัฐและเอกชน  ทั่วประเทศไทย

Sales Engineer :
วิศวกรฝ่ายขายแผนก Industrial :
แผนก Industrial ดูแลให้บริการทางการขายและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ Leica Microsystems และ Leica Biosystems โดยครอบคลุมกลุ่ม การเรียน การศึกษา หน่วยงานวิจัยทางวัสดุศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศไทย และภาคเขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศไทย
Service Engineer :
วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา :

ดูแลให้บริการหลังการขายครบวงจร ให้บริการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่แท้จากโรงงานผู้ผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งนำเสนอแผนบำรุงรักษาประจำปีครบวงจร ให้บริการทั่วประเทศไทย

Application Specialist - Sample Preparation for EM :
ผู้ชำนาญการพิเศษผลิตภัณฑ์การเตรียมตัวอย่างทางด้านอิเล็คตรอนไมโครสโคป :

เป็นผู้ชำนาญการพิเศษผลิตภัณฑ์การเตรียมตัวอย่างทางด้านอิเล็คตรอนไมโครสโคป เข้าใจกระบวนการเตรียมตัวอย่าง มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ และมีความรู้ประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการการเตรียมตัวอย่างทางด้านอิเล็คตรอนไมโครสโคปในตัวอย่างประเภท ชีวภาพ และ วัสดุศาสตร์ คอยให้คำปรึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์และช่วยเหลือผู้ใช้งานทางด้าน Application ที่เกี่ยวกับตัวอย่างของลูกค้า

Application Specialist - Histopathology Products :
ผู้ชำนาญการพิเศษผลิตภัณฑ์ทางด้านเนื้อเยื่อวิทยา :

เป็นผู้ชำนาญการพิเศษ เพื่อดูแล สอนการใช้งาน และให้คำปรึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์ Leica Biosystems และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมกลุ่ม สถาบันศึกษา หน่วยงานวิจัย สถานพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องมือของเรา โดยเน้นไปที่กลุ่มตัวอย่างทางด้าน ชีวภาพ และการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นทางด้านวัสดุศาสตร์ ทั่วประเทศไทย

Application Specialist - Material Sciences :
ผู้ชำนาญการพิเศษผลิตภัณฑ์ทางด้านวัสดุศาสตร์ :
เป็นผู้ชำนาญการพิเศษ เพื่อดูและ สอนการใช้งาน และให้คำปรึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์ Leica Microsystems, Leica Biosystems และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวัสดุศาสตร์ ของกลุ่ม สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศไทย

ส่งข้อมูลสมัครงาน