histocenter3z-z589682081115
Acid-Fast Bacillus (AFB)
Share:

วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) โรคที่หลายคน คงเคยได้ยิน เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis สามารถเกิดได้กับ อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่พบมากที่สุดคือที่ปอด (pulmonary TB) โดยพบมากถึงร้อยละ 80 ของวัณโรคทั้งหมด เนื่องจากเชื้อวัณโรคติดต่อผ่านทางลมหายใจจึงทําให้เชื้อเข้าไป ฝังตัวที่ปอดเป็นอวัยวะแรก

    การย้อมสีจึงถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้เห็นแบคทีเรียได้ดี ซึ่งทางบริษัทเรามีเครื่องย้อมที่จะมาทำให้การทำงานในห้องปฏิบัติการสะดวกขึ้น คือ เครื่อง Aerospray® TB series2 ยี่ห้อ Elitech

    เครื่องจะทำการย้อมสไลด์โดยการสเปย์สี ทำให้ได้สีที่สมํ่าเสมอและไม่สิ้นเปลือง ทำให้ได้สไลด์ออกมาคุณภาพดี วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและแม่นยำ

การตรวจ Acid-Fast Bacillus (AFB)

    เป็นวิธารตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค โดยเก็บตัวอย่างจากเสมหะ หรือนํ้าในกระเพาะอาหารไปทดสอบ ทำเพื่อหาเชื้อวัณโรคระยะแสดงอาการ ผู้ที่มีอาการบ่งชี้ว่าอาจเป็นวัณโรคเท่านั้น

การตรวจ AFB

    ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจหา Acid-Fast Bacilli เพื่อหาการติดเชื้อวัณโรคระยะแสดงอาการมากที่สุด โดย Acid-Fast Bacilli เป็นไมโคแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้ เมื่อนำไปส่องกับกล้องจุลทรรศน์และนำไปผ่านกระบวนการย้อมสี ซึ่งแบคทีเรียจะมีสีเดียวกับสีที่ย้อมหลังจากล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด

Recent News

未标题-2z-z668772565882
ความสำคัญของเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์แปลก หรือ Exotic Pet Ventilator
Hot Stage Microscope : Linkam
image-7
Leica Microsystems: MICA กล้องจุลทรรศน์ในรูปแบบ MicroHub
1z-z716164044811
เทคโนโลยี Retraction