Leica Biosystems – HistoCore SPECTRA ST

เครื่องย้อมสีเนื่อเยื่อบนสไลด์ระบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น HistoCore SPECTRA ST