ถ้าพูดถึงขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญทางด้าน พยาธิวิทยา หรือ Histology ก็คือขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างอย่างมี คุณภาพ ใช้งานง่าย และ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน รองรับขั้นตอนและตัวอย่างที่หลากหลาย โดยเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ “ASP6025 – Automated Vacuum Tissue Processor” มี Magnetic stirrer และ Vacuum เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเตรียมชิ้นเนื้อ และยังสามารถตั้งโปรแกรมได้มากถึง 20 โปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายต่อชิ้นงาน และมีระบบที่ช่วยลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ด้วยระบบการจัดการสารเคมี หรือ Reagent management system พร้อมทั้งมีตัววัดความเข้มข้นของปริมาณ Ethanol ภายในตัวเครื่อง (density sensor) เพื่อใช้งานควบคู่กับระบบเคลื่อนย้ายสารอัตโนมัติภายในตัวเครื่อง (Auto rotation) ลดขั้นตอนในการสัมผัสเพื่อเปลี่ยนสารเคมีที่ไม่ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมีผ่านระบบ Fill & Drain ด้วยท่อจากภายนอกตัวเครื่อง

เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ ASP6025 – Automated Vacuum Tissue Processor เป็นระบบปิด ป้องกันกลิ่นสารเคมีรบกวนด้วย Activated-carbon ฟีลเตอร์ และรองรับโปรแกรม Xylene-free ที่เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น นอกจากจะปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้ว ยังประหยัดการใช้สารเคมี และที่สำคัญมีระบบที่ส่งเสริมให้การเตรียมชิ้นเนื้อง่าย และ มีประสิทธิภาพอีกด้วย

(ทีมา : https://www.leicabiosystems.com/histology-equipment/tissue-processors/)

เรียบเรียงโดย: วีรกรณ์ นาคทอง, Application Specialist – Clinical

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *