โปรแกรมควบคุมกล้องจุลทรรศน์และประมวลผลภาพ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Leica  LAS X สำหรับงานวัสดุศาสตร์ (Material science)

เพื่อคุณภาพของการถ่ายภาพชิ้นงานในงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุด จำเป็นต้องมีความเร็ว ประสิทธิภาพของโปรแกรมทั้งในด้านการทำงานทั่วไปและการถ่ายภาพขั้นสูง โดยมีคุณสมบัติหลักของอุปกรณ์ดังนี้

For industrial quality control and materials research your goal is to deliver accurate and reliable results. You need a software that enables you to work with speed, efficiency, and precision and facilitates your daily tasks.

The Leica Application Suite X (LAS X) software allows you to do straightforward imaging and documentation for industrial applications.

Efficient operation and image analysis

You can achieve your goals quickly with the LAS X software thanks to a cleverly laid out user interface where relevant tools are only one click away. Get to your results even faster by using measurement templates that reduce manual steps.

And there are more capabilities that ensure efficiency for everyday use including:

Fast reliable results with LAS X Navigator

You can create fast overviews of your samples, identify regions of interest (ROIs) instantly, and set up automatic high-resolution image acquisition with LAS X Navigator.

Navigator allows you to define multiple ROIs for multi-sample scanning and merging, no matter the sample geometry. You can also use the Assay Editor to set up user-defined sample holders. Additionally, there is the possibility to combine multi-sample acquisition with an automatic image analysis process.*

Your benefits when using Navigator

* N.B.: License for the Image Analysis module is required (not part of the Navigator).

Screenshot LAS X Navigator
Screenshot LAS X Navigator

Clear, comprehensive, customizable

Software should make your standard tasks faster, easier, and more efficient; not more complicated. LAS X has a tidy user interface and navigation that makes workflows intuitive and easy for anyone to learn.

Use the full screen to view your sample

Customizable user access

The software can handle multiple users who have different levels of microscope skills and diverse tasks to accomplish. 

Profiles according to user’s skills

The LAS X software enables you to create profiles according to the skills and tasks of individual users – from microscopy beginner to expert. It helps you to get reliable results.

User configuration
User configuration

Reliable and reproducible results

Being able to reproduce your image data is important for many applications.

Store and Recall

With a few clicks or by opening an acquired image, you can easily reproduce previous microscope settings and imaging parameters. 

Store and Recall
Store and Recall

Create customized reports to meet your needs

You can customize the report templates according to your needs and share these templates with others for their usage to ensure consistency.

Various templates for efficient report generation

Creating customized reports of measurement results is straightforward. 

Report templates of LAS X software platform
Report templates of LAS X software platform