กล้องถ่ายภาพดิจิตอลความไวสูงสำหรับกล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น K8

Model : sCMOS Micrscope Camera K8 – For routine fluorescence imaging กล้องถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์สำหรับกล้องจุลทรรศน์ เหมาะกับงานการทดลองประเภท live cell ในสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความไวสูง Leica K8 Camera ช่วยให้เก้บภาพที่มีประสิทธิภาพควอนตั้มถึง 95% QE

Leica K8 ช่วยให้จับภาพ Thunder imager ที่มีความคมชัด แม้ในสภาพที่แสงน้อยสุดขั้วทำให้ดึงประสิทธิภาพเครื่องได้มากที่สุด  ทั้งนี้ยังมีค่าสัญญาณรบกวนที่ต่ำมาก

For Life Science Imaging Applications and Analysis

The K8 Scientific CMOS microscope camera offers a cutting-edge solution for the most challenging live-cell experiments. In an environment where sensitivity is everything, the K8 camera helps you capture more data* from your sample, thanks to a 95% quantum efficiency (QE) back-thinned CMOS sensor. 

The K8 allows you to capture razor-sharp THUNDER images even in extreme low light imaging conditions, helping you to realize the full potential of your system. The K8 camera’s combination of extremely low read noise, minimal sensor artifacts and high QE allows you to extract quantifiable data from your sample while exposing it to the minimum of phototoxicity. 

Gain the confidence to push the limits of your experiments with cutting edge sensor technology. Whether you need to capture stunning high-resolution images, carry out extreme low-light tracking of subcellular organelles or image high-speed cellular processes, the K8 can handle a wide range of challenging applications.

Scientific CMOS camera K8
Scientific CMOS camera K8

Capture more data* from your sample

Live cells respond by activating stress pathways when they are exposed to the high-intensity light that is typically used for fluorescent imaging. 

The K8 camera’s increased camera sensitivity makes it possible to use lower light doses* to capture images, thus improving cell viability and allowing you to extract meaningful data from your sample for longer.

The K8 camera’s market-leading 95% QE sensor offers exceptional photon detection, allowing you to push your experiment further.

*Than achievable with legacy 80% QE CMOS cameras.

Live cell imaging demonstration of phototoxicity with cells on the left dying after one hour. Time-lapse imaging cells on the right remain healthy. COS-7 cells stained with MitoView Green and Tetramethylrhodamin-Ethylester (TMRE) (red channel). TMRE staining shows mitochondrial membrane potential, staining is lost in response to stressful stimulus such as phototoxicity indicating cells are initiating apoptosis.

Razor-sharp THUNDER images even in extreme low light conditions

Unlike fixed samples, where users typically need to take a single image of a sample stained with photo stable dyes, live-cell imaging experiments require hundreds or even thousands of images of a photo sensitive sample to acquire a time lapse sequence. In order to get relevant results, it often becomes necessary to use much shorter exposures and lower excitation intensities to prevent photo damaging the sample, resulting in low signal to noise ratio (SNR) images. 

The less light you work with on your samples, the lower the SNRs, and this is when the K8 camera truly displays its cutting-edge power, delivering razor sharp images even in extreme low light conditions. The K8 camera empowers your research through computationally enhanced THUNDER images with reduced artefacts at even lower light levels than previously possible.

CMOS CameraCMOS CameraK8

Push the limits of your experiments

Take advantage of AI-enhanced clarity and accuracy enabled through the powerful combination of THUNDER and Aivia to analyze fluorescent images with greater accuracy, even when using low light excitation. 

Leica offers a unique trilogy of technologies in the form of the K8 scientific CMOS microscope camera, THUNDER and Aivia that enables you to truly push the limits of your research while still extracting high quality quantifiable data from the images.

Videos (A & B, above) show the mitochondria of COS-7 cells stained with TMRE. Both sequences were acquired using 15 ms exposures and identical illumination intensities. Cells were imaged with an 80% QE camera first to eliminate impact of photo bleaching (left). For the same light exposure, the K8 (right) produces significantly higher signal to noise ratios. Videos (C & D, below) show that Aivia analysis Software is able to identify and track 75% more objects in the data series captured using the K8 camera.

Technical Specifications

Sensor typeScientific CMOS
Senosr size (diagonal).18.8 mm
Sensor format2048 px x 2048 px (4.2 Megapixel)
Pixel dimensions6.5 μm x 6.5 μm
Shutter modeRolling shutter
Data interfaceUSB 3 Gen2
Mechanical interfaceC-mount
Exposure range1 ms – 10 s
Frames per second95 fps (in 11-bit mode)
TriggeringYes, MMCX
Sensor cooling-5 °C at 25 °C ambient
Peak quantum efficiency95%
Dark current1.5 e-/pixel/second
Read noise12-bit 1.0 e- (median) 1.1 e- (RMS)16-bit 1.6 e- (median) 1.8 e- (RMS)
Full well capacity45000 e-
Dynamic Range25000:1
Bit depth / Colour depth16-bit, 12-bit, 11-bit, 8-bit
Binning options2×2
Operating systemWindows with LAS X application
Power consumption60 W
Operation temperature5 °C – 40 °C