โมดุลโปรแกรมวิเคราะห์ความสะอาดในไลน์ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์หรือเกี่ยวเนื่อง  ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Leica  LAS X Cleanliness Expert

เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ที่รวดเร็วและง่ายในการนับ Particle บนกระดาษกรอง ได้ผลที่เชื่อถือและสามารถทำซ้ำได้ง่าย

ได้ผลลัพธ์คุณภาพสูง ตามมาตรฐาน ISO, VDA และ SAE ที่เข้มงวดในอุตสาหกรรม ยานยนตร์ ฯลฯ Cleanliness เป็นระบบโปรแกรมที่ง่ายและได้ผล

Target contamination fast

Automotive and electronics suppliers and manufacturers can ensure better product performance and lifetime through efficient and reliable technical cleanliness by analyzing particle quantity, size, and composition. Cleanliness analysis systems from Leica Microsystems offer optimized software and a unique 2-in-1 solution for visual and chemical analysis.

Your benefits

Cleanliness analysis system
Alberto Biuso

At Allinox, an aerospace company, we have the Cleanliness Analysis Advanced System and use it for analyzing difficult particles on critical parts. We use this solution to analyze particles as small as 5 µm in size, measure them accurately in 3 dimensions, and distinguish reflective from non-reflective ones in accordance with aerospace standards, e.g., P4TF21. Since we have this solution, it has helped us to increase the efficiency of our cleanliness analysis and significantly improve the quality and reliability of our products.

Alberto Biuso, CEO and Business Development Manager, Allinox Components, 10156 Torino / Italy

Fast-forward to your results

Ensure you get your cleanliness analysis results more efficiently:

Identify the reflective particle on your filter sample faster and calculate the circular diameter of irregularly shaped particles with improved speed thanks to optimized algorithms.

Further simplify your workflow by using the automated particle analysis over multiple filter samples and save time by analysing more than one filter at a time per batch.

DM6 M microscope with K3 camera and Cleanliness Expert software.
DM6 M microscope with K3 camera and Cleanliness Expert software.

Get more insights on particles

Identify “killer particles” more reliably.

The harder and larger a particle is, the higher its damage potential.

Get a laser focus on the source of contamination.

Perform visual and chemical analysis simultaneously with a 2-in-1 solution, combining Cleanliness Expert software and Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS).

* compared to inspection with conventional SEM/EDS (scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy)

Work flexibly today and in the future

Meet your requirements today

Comply with international and regional standards, including ISO 16232 and VDA 19 for automotive, ISO 4406 and DIN 51455 for hydraulic fluids and oil, and USP 788 for pharmaceutical manufacturing. You can also define your own standards to perform analyses in accordance with organizational norms and processes.

A path to meet your future needs

Advance to simultaneous visual and chemical particle analysis by upgrading to a 2-in-1 solution. The DM6 M microscope can be easily retrofitted with Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS).

You can also adapt your cleanliness analysis system for visualizing smaller particles with higher magnification objectives.

Cleanliness analysis performed with a LIBS system.
Cleanliness analysis performed with a LIBS system.

Find the right solution for youStandard ConfigurationAdvanced ConfigurationProfessional Configuration

The right cleanliness analysis system for your needs

Perform more efficient and reliable particle counting and classification according to international and regional standards with a selection of dedicated configurations tailored to meet your specific requirements.

Find the right solution for you

Please answer a few short questions so we can recommend the best configuration that fits your needs.

START WIZARD