ibidi : IncuControl Software

ระบบการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และการฟักตัวของก๊าซ—การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ สำหรับระบบทำความร้อนและบ่มก๊าซของ ibidi : Heating and Gas Incubation Systems

การใช้งาน

การถ่ายภาพเซลล์ที่มีชีวิต ซึ่งต้องการสภาวะการบ่มเพาะ บนกล้องจุลทรรศน์ เช่น

การใช้งานถ่ายภาพที่มีความเสถียรและโฟกัสเป็นพิเศษ เช่น:

ซอฟต์แวร์ IncuControl ช่วยให้คุณควบคุมฟังก์ชัน ตัวควบคุมทั้งหมดทั้งระบบทำความร้อนและบ่มก๊าซของ ibidi ได้จากที่เดียว นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง

ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยสองโมดูล (TempControl และ GasControl) โดยมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

Automated temperature and gas incubation controlreal-time data monitoring for the ibidi Heating and Gas Incubation Systems

Download the free IncuControl Software in the “Downloads” section below.

Applications

The IncuControl software allows you to control all the controller functions of both the ibidi Heating and Gas Incubation Systems from one place. Additionally, it has the ability to monitor data, record it, then save it directly to your computer.

The software includes two modules (TempControl and GasControl) with the following functions:

For more information about the ibidi Heating and Gas Incubation Systems, as well as the ibidi Stage Top Incubators, please check out the respective product pages: