แผ่น 24 หลุมสีดำที่มีก้นแบนและใสสำหรับกล้องจุลทรรศน์ปริมาณงานสูง

การใช้งาน

A black 24 well plate with flat and clear bottom for high throughput microscopy

Applications