ในการทำการทดลอง Live cell imaging จำเป็นต้องมีการควบคุมสภาวะต่าง ๆ เพื่อให้เซลล์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ที่จำเป็นต้องควบคุมได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณความเข้มข้นของแก๊ส CO2/O2 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาสภาวะที่เหมาะสมอย่างแม่นยำตลอดทำการทดลองถ่ายภาพเซลล์ที่มีชีวิต ดังนั้นอุปกรณ์ที่มาช่วยคุมสภาวะให้เซลล์สามารถมีชีวิตรอดภายใต้กล้องจุลทรรศน์จึงมีความสำคัญมากในการทำการทดลอง Live cell imaging โดย “Ibidi stage top inubation systems” ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการทดลองที่ต้องควบคุมสภาวะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยการควบคุมสภาวะต่าง ๆ สั่งการได้ง่ายจากหน้าจอควบคุม

กล้องจุลทรรศน์ของ Leica สำหรับใช้ในการเรียนการสอนถูกออกแบบมาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีชุดถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงถึง 5 ล้านพิกเซล พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น Ipad หรือ Tablet เพื่อดูภาพสด ถ่ายภาพ หรือแชร์ภาพถึงกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ที่รองรับ AirTech มีทั้งกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของห้องเรียนดิจิตอลได้ดียิ่งขึ้น

AirTeach ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ

ที่มา : https://www.leica-microsystems.com/products/microscope-software/p/airteach/

เรียบเรียงโดย : อรวรา ฤทธิ์อุดมพล, Application specialist – Microscopy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *